ما 0 resource for you...

شركت سونی و مایكروسافت در مورد بازی ابر و قرارداد مشاركت AI شركت می كند – فرد ماچین

شركت سونی و مایكروسافت در مورد بازی ابر و قرارداد مشاركت AI شركت می كند سونی و مایکروسافت، که رقبای سختی هستند، اعلام کرده اند که یک مشارکت شگفت انگیزی…

ادامه خواندن